Årsmöte i Blekinge Diabetesförening

Den nya styrelsen 2017-18. Fr v Kent Pettersson, Lilian Strigård, Ulrik Lindqvist (revisor), Miriam Mattsson (ordf), Olivia Simson (dold), Göran Carlander, Sven-Erik Johansson, Thomas Gustafsson.

Ett 30 tal medlemmar i Blekinge Diabetesförening hade hörsammat kallelsen till årsmöte den 11 mars som hölls i strålande vårväder på Hotell Best Western i Karlshamn. Som vanligt leddes förhandlingarna av den för mötet inbjudne och rutinerade ordföranden Holger Nilsson.

Under mötet föredrogs verksamhetsberättelsen för 2016 och föreningens ordinarie ordförande Miriam Mattsson kunde nöjd konstatera att antalet medlemmar ökat från 409 till 437 i föreningen. Detta tillskrivs framförallt att föreningen varit aktiv med flera föreläsningar och andra arrangemang.

Miriam Mattsson omvaldes till ordförande. Även Göran Carlander och Thomas Gustafsson omvaldes som styrelsefunktionärer och Kent Pettersson valdes in som ny ledamot.

Det beslutades att medlemsavgifterna ska vara oförändrade och att inga arvoden eller ersättningar ska utgå till styrelsen.

Under mötet kom frågan upp om att intensifiera arbetet med att få Landstinget att skapa ett diabetesråd i länet. Ett sådant råd, med syfte att samordna och verka för en gemensam policy för all diabetesvård i hela Blekinge, har tidigare funnits på projektbasis, men verksamheten upphörde tyvärr när pengarna var slut.  Alla var överens om att erfarenheterna från detta diabetesråd var mycket goda och att förebyggande diabetesvård kan spara stora pengar och lidande och är angelägen fråga för alla diabetiker. Styrelsen fick i uppdrag att driva på utvecklingen mot att initiera till bildandet av ett nytt diabetesråd. Det kan ske både genom kontakter med professionen och genom att uppvakta våra politiker.

Efter mötet var ett föredrag med en historisk återblick hur villkoren för diabetiker förändrats de senast 100 åren i Sverige. Dessvärre hade föredragshållaren hastigt insjuknat och vår medlem Stefan Lithner från Karlshamn fick hoppa in med kort varsel och berätta om sin nyligen genomförda resa till Tibet. Hans föredrag blev mycket uppskattat.

Dagen avslutades med en god buffé i så god tid att även tillresande vid hemkomsten hann med en eftermiddagspromenad i det vackra vädret.