Inför valet, hösten 2022 ställde vi i föreningen ett antal frågor till regionpolitikerna om sådant vi tyckte var viktigt att få veta. När tidningen gick i tryck hade bara svar från SD och KD kommit in. I efterhand har vi också fått svar MP och S som vi, tillsammans med svaren från SD och KD, nu redovisar.

Svaren, som sorterats i den ordning de inkommit har lämnats av:
För SD, Björn Tenland Nurhadi
För KD, Inger Åkesson
För S, Markus Alexandersson
För MP, Lova Necksten (MP fick frågorna först efter att de själva kontaktat BDF. De har ingen representation i Region Blekinge)

Redovisning av frågor och svar angående framtida diabetesvård i region Blekinge.

 • Diabeteskontrollerna inte tillgängliga
  Under pandemin har antalet diabeteskontroller minskat avsevärt. Kontrollerna är oerhört viktiga som ett led i att förhindra komplikationer senare i livet. Att antalet kontroller har minskat har ofta förklarats av pandemin och att vissa diabetespatienter inte ”vågat” komma på grund av smittrisken. Pandemin har minskat betydligt och nu är det dags att diabeteskontrollerna kommer i gång som innan pandemin.
  Vilka åtgärder vill ert parti vidta för att kontrollerna kommer igång igen i normal omfattning?

SD: Allting handlar om politisk prioritering och från vårt parti ser vi det som prioriterat. När det är brist på personal med särskild kompetens inom området och det drar ut på tiden anser vi att personer ska kunna få bli kallade till den vanliga provtagningen för att få HbA1c, mikroalbuminuri och få blodfetter kontrollerat. En person ska aldrig behöva vänta längre än ett år mellan dessa kontroller.
KD: Vi driver tillsammans med Alliansen att sjukvården nu måste göra allt som verksamheten förmår för att ta itu med den vård som fått anstå pga pandemin. Fortfarande går mycket tid till vaccinationer och vi har svårt att anställa tillräckligt med sjuksköterskor för att öka tillgängligheten optimalt.
S: Efter pandemin är det avgörande att ”hämta hem” det som gått förlorat, pausats eller inneburit att blekingar får vänta länge på bedömning och åtgärd. Vi ska se till att vården så snabbt som möjligt återgår till optimalt läge och att statsbidrag riktade till specifika delar av hälso- och sjukvård, exempelvis diabetesvård, ska användas till vad det är avsett för.Efter pandemin är det avgörande att ”hämta hem” det som gått förlorat, pausats eller inneburit att blekingar får vänta länge på bedömning och åtgärd. Vi ska se till att vården så snabbt som möjligt återgår till optimalt läge och att statsbidrag riktade till specifika delar av hälso- och sjukvård, exempelvis diabetesvård, ska användas till vad det är avsett för.
MP: Det är givetvis viktigt att det genomförs regelbundna diabeteskontroller. Miljöpartiet vill omfördela resurser och tilldela mer till primärvården för att fler ska få tillgång till snabb och nära vård och på så sätt avlasta sjukvården. Detta ser vi kommer bidra till att fler personella resurser kan frigöras för att bland annat få igång diabeteskontrollerna på ett bra sätt igen.

 • Förebyggande åtgärder i hälsovården i Blekinge
  Diabetes medför ofta komplikationer senare i sjukdomens förlopp som kräver mycket kostnadskrävande behandlingar.
  Vilka åtgärder avser ert parti att vidta när det gäller förebyggande hälsovård?

SD: Vi sverigedemokrater har motionerat för medicinsk fotvård till patienter med diabetes mellitus och har även med det i vår budget sedan några år tillbaka. Vi beklagar dock att de andra partierna sagt nej till detta. Vi kommer dock fortsätta att driva denna fråga. Vidare driver vi på att det ska satsas mer på levnadsvanemottagningen, där just patienter med diabetes bör vara prioriterade. Det är extra viktigt att sluta röka, öka den fysiska aktiviteten och lägga om kosten, samt påverka faktorer som leder till viktreducering. Detta då det ger en effektiv inverkan på hög blodglukos, högt blodtryck liksom höga blodfetter. Vi anser också att det är viktigt att diabetiker ska kunna välja den utrustning som passar de bäst, då behoven kan se olika ut från individ till individ.
KD: Vi jobbar för att Hälsosamtal för äldre ska komma i gång på allvar igen. Det kan påverka och motivera till hälsosammare vanor för att förebygga insjuknande och komplikationer.
S: Vi vill öka kraven på varje vårdcentral att arbeta förebyggande och personcentrerat, därför måste vi följa upp vad som görs och det ska finnas en ännu tydligare morot att arbeta hälsofrämjande. Vi vill prioritera hälsosamtal som är bevisat värdefullt för att stödja varje individ att ta ett större ansvar för sin hälsa och undvika alltför många vårdinsatser och besök. Vi ska säkerställa att insatser som medicinsk fotvård är tillgängliga och att de prioriteras.
MP: Miljöpartiet vill att alla över 40 år, vart tionde år har rätt till ett hälsosamtal för att bland annat diskutera levnadsvanor samt mäta blodsocker och kolesterol På så sätt kan man identifiera riskfaktorer för bland annat diabetes och få råd och stöd kring livsstilsförändringar.

 • Vårdgivarkontinuitet
  För en person drabbad av en kronisk sjukdom är det viktigt med samma vårdgivare som skapar förtroende över tid.
  Hur vill ert parti se till att kontinuiteten säkerställs?

SD: Vi ser detta som en personalfråga, och då genom att personal inte ska söka sig vidare utan i stället vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Vi måste minst leva upp till samma villkor som i Kronoberg och Skåne för personalen. Vidare så måste det vara en trivsam arbetsplats och politiken kan inte lägga problem på framtiden och hoppas att de försvinner utan att hantera dem.
KD: Vi förespråkar att diabetessjuksköterska upprätthåller en regelbunden och god kontakt med alla diabetiker och konsulterar läkare vid behov. Listning på läkare är angeläget för att förtroende ska kunna byggas upp på ett bra sätt.
S: Kontinuiteten är något av det allra viktigaste, betydelsen av att få möta samma personal är stor och har stöd i forskning och är också en trygghet för den enskilde. Det måste göras mer för att vi inte ska vara beroende av hyrläkare, det går inte att skapa kontinuitet med så stor andel bemanningspersonal som det är idag. Då måste arbetsvillkoren förbättras, bland annat genom listningstak för varje läkare. Vi vill också prioritera arbetet med att ge alla som önskar en fast läkarkontakt. De som inte har lika stort behov av att träffa läkare varje gång ska ha en god kontinuitet med andra legitimerade professioner.
MP: Miljöpartiet har för avsikt att prioritera primärvården högre och ge den både högre status och en större andel av sjukvårdsresurserna än idag. Vi utgår ifrån att detta på sikt kommer få fler att vilja att arbeta inom primärvården. Möjligheten till kontinuitet ökar med mera personal, och attraktivare arbetsplatser har lägre omsättning på personal. För kroniskt sjuka personer är en trygg tillgång till sjukvård av högsta värde, och med högre personaltäthet ökar även möjligheten till att bilda särskilda behandlingsgrupper/team för kroniskt sjuka. 

 • Hjälpmedelsförskrivningen
  Det är av livsavgörande vikt att ha bra kontroll på sitt blodsocker som diabetiker. En målsättning är att få värden i paritet med Socialstyrelsens riktvärden för en bra diabetesbehandling. Möjlighet att kontrollera det egna blodsockret är ett måste. Många diabetiker vägras tillgång till blodsockermätare och/eller sensor. Alla ska få en ”likvärdig vård”, vilket inte gäller idag.
  Vad anser ert parti om att ge tillgång till hjälpmedel till diabetiker?

SD: Detta var ett av våra viktigaste vallöften i förra valet gällande tillgången till rätt hjälpmedel. Vi såg då hur de i Skåne fick tillgång till exempelvis Libre system medan ytterst få fick rätt tillgång till smidiga blodsockermätare här i Blekinge.
Vi står kvar i vår åsikt om att vi tjänar på att ge möjlighet att utnyttja rätt utrustning från första början då det blir mycket dyrare i förlängningen om diabetiker går med kraftigt varierande blodsockervärden. Det är även för oss en jämlikhetsfråga där diabetiker inte ska uppleva en sämre vård i Blekinge än i en annan region. En annan åsikt vi har är att man ska kunna få ut mer än sex sensorer, då det kan bli strul med leveranser, framför allt när vi lever i en instabil värld.
KD: På sikt ska alla diabetiker ha tillgång till sensor om man vill. Barn, ungdomar och diabetiker med stora blodsockersvängningar bör prioriteras.
S:Vi anser att de som bedöms behöva stöd ska naturligtvis få anpassade hjälpmedel som underlättar möjligheten att sköta egen kontroll.
MP: Miljöpartiet anser att det är viktigt att diabetiker har tillgång till hjälpmedel som är välfungerande och som de känner sig trygga med. 

 • Diabetesråd
  Blekinge Diabetesförening tog 2002 initiativ till att inrätta ett diabetesråd i Blekinge. Första mötet hölls i slutet på januari 2003. Därefter hade diabetesrådet regelbundna möten, normalt fyra per år, fram till en bit in på 2009. Orsaken till att det upphörde var brist på medel och personella resurser från landstingets sida. En drivande kraft var en överläkare på medicinkliniken i Karlskrona som tyvärr lämnade oss i förtid.
  Under diabetesrådets tid bildades ett projekt, Aurora, med en diabetes-samordnare som utförde ett mycket viktigt arbete. När diabetesrådet upphörde 2009 var alla som deltagit överens om att det borde fortsätta. Efter 2009 har Blekinge Diabetesförening försökt få till stånd en samverkan med Regionen ett flertal gånger, utan att lyckas. Enligt Nationella Riktlinjerna från Socialstyrelsen ska vårdgivare och patientföreningar ha ett samarbete.
  Är ert parti beredda att tillstyrka ett nytt diabetesråd och skjuta till resurser, både ekonomiska och personella?

SD: Vårt parti tycker att diabetesrådet var bra, gällande formerna för det ser vi gärna en lösning likt det Region Dalarna har. När det kommer till de personella resurserna ser vi att det bör innehålla diabetessjuksköterska, läkare, dietist och fotterapeut samt deltagare från diabetsföreningen. De ekonomiska kostnaderna för träffarna ser vi som mindre i sammanhanget, då det handlar om runt fyra till fem om året. Däremot anser vi att man ska få äska pengar till större arrangemang och att det då blir en avvägning från fall till fall gällande finansieringen från Region Blekinge.
KD: I nuläget känns det inte prioriterat med diabetesråd. Däremot är det viktigt att Diabetesföreningen lyckas få en bra kontakt med Regionen. På vilket sätt önskar Diabetesföreningen samverka med Regionen? Har föreningen något bra förslag som vi kan göra till förslag i nämnden? Naturligtvis skulle vi gärna träffa Er i samband med nämndsmöte, men vi har väldigt många olika enheter som står på kö för att få komma o presentera sin verksamhet för att vi politiker ska få insyn och beslutsunderlag.
S: Sedan ett antal år finns ett funktionsstödsråd vars syfte är att samla resurserna för en samlad samverkan mellan patientföreningar och politiska företrädare. Vi vill förbättra samverkan så att alla föreningar på ett bättre sätt upplever att erfarenheter och kunskaper tillvaratas och ligger till grund för beslut på såväl politisk nivå som på verksamhetsnivå. Vi vill också utveckla nya arenor för dialog med och samverkan mellan patientföreningar och respektive kliniker och ge en möjlighet för patientföreningarna att verka tillsammans och framföra krav och önskemål. Vi ska följa de nationella riktlinjerna.
MP: Miljöpartiet anser att patientföreningarna har en viktig samverkansroll. En samverkan ska inte vara avhängt på en engagerad person som vill driva detta utan något som bör vara välförankrat och upparbetat inom organisationen. Vi är beredda att se över vad som krävs för att detta ska komma tillstånd igen.

Kristdemokraternas representant Inger Åkesson skriver som allmän kommentar:
KD har endast en ordinarie plats i Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Blekinge och det är jag som innehar den platsen sedan förra året. Jag har tidigare varit aktiv ersättare i nämnden, jag har varit närvarande vid nästan samtliga sammanträden sedan flera år. KD är en del av Alliansen och vi samarbetar bra men har inte egen majoritet vilket försvårar beslutsgångarna. Pandemin har bromsat all övrig sjukvård och det är många som har fått vänta på kontroller och uppföljningar. På Riksnivå arbetar KD för ett förstatligande av vården och vi i KD i Regionen driver detta inför valet. Vi tror att ett förstatligande skulle innebära en mer jämlik vård över hela landet, även för diabetikerna. Vi har också stor tillit till våra duktiga medarbetare i vården och är övertygade om att de gör allt som står i deras makt att ge en god vård. Vi politiker vill inte gå in i detaljer och styra det som professionen förstår bäst, men då man från verksamheten påtalar ett behov för att ge bättre diabetesvård så är vi beredda att skapa förutsättningar.