DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, som Blekinge Diabetesförening är en del av, håller kongress i Solna den 18 juni. Inför kongressen lägger styrelsen fram följande förslag till

Verksamhetsplan för DiOS 2017-2019

Vision
Skapa en bättre, tryggare, friare och friskare vardag för alla med diabetes.

Syfte
Att öka kunskapen om diabetes för att på sätt förändra samhället på områden viktiga för barn och vuxna med diabetes.

Övergripande mål
Förbättra situationen för alla med diabetes.

Uppnå en bra hälsa och minska konsekvenserna av diabetes.

Bidra till att patienterna får full delaktighet och inflytande i sin egen vård och behandling.

Verka för att vården effektiviseras och i högre grad använder sig av ny teknik och digitala lösningar.

Verka för att vi som patientorganisation är fullt delaktiga i alla områden där diabetes är i fokus.

Prioriterade frågor under kongressperioden
Bygga en starkare organisation. Värva nya medlemmar, starta nya lokala föreningar samt bilda nya länsföreningar.

Öka kunskapen om diabetes. Arbeta med kurser, utbildning, informationsmaterial, stimulera forskning samt sprida Leva med diabetes.

Opinionsbildning för att påverka beslutsfattare både inom politiken och professionen för att öka diabetikernas delaktighet i den egna vården.

Främja innovation och nya behandlingsmetoder samt bidra till att de snabbare och lättare blir tillgängliga för patienterna.

Verka för en öppen debatt om livsstil, kost och behandlingsalternativ.

Bedriva upplysningsarbete om sockrets negativa påverkan på hälsan.

Verka för en stark och enad diabetesrörelse i Sverige.

Samverka med patientorganisationer och andra organisationer med likartade mål.

Vad brinner DU för? Stämmer din vision och dina mål överens med DiOS?
Du kan vara med och påverka!